Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Samenwerkingen


Samenwerkingen met ziekenhuizen

Ziekenhuisnetwerk E17 (az groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, de Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem)

Met het oog op een regionaal gediversifieerd en geïntegreerd zorgaanbod voor meer dan 600.000 inwoners patiënten in de regio tussen Gent en Kortrijk binnen een aaneensluitende regio bestaande uit 40 gemeentes bundelen zeven ziekenhuizen hun expertise en deskundigheid: AZ Maria Middelares Gent, het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem, de Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem en az groeninge Kortrijk. Het E17-ziekenhuisnetwerk ontwikkelt een gezamenlijke visie betreffende kwaliteit en accreditatie en streeft naar een gemeenschappelijk medisch dossier. Dankzij de schaalgrootte kan het netwerk zowel locoregionale ziekenhuiszorg, die in de buurt van de woonplaats van elke patiënt aangeboden wordt, als een aanbod van topklinische diensten, in het bijzonder betreffende hartcentrum, oncologie, robotgeassisteerde chirurgie en gespecialiseerde beroertezorg, garanderen.

Eric Van Zele, ex-topman van onder meer Barco en Telindus, is onafhankelijk voorzitter van dit netwerk.

Ziekenhuizen

Sint-Jozefskliniek Izegem

Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge hebben een samenwerkingsovereenkomst onderschreven om hun complementaire troeven te bundelen ten gunste van de patiënt: nabijheid van zorg met een warme, persoonlijke toets, gekoppeld aan een hooggespecialiseerd zorgaanbod. De afstemming van het zorgaanbod zal stap voor stap gebeuren, in nauw overleg met de betrokken diensten. Patiënten uit de streek van Izegem zullen dus meer gespecialiseerde zorg dicht bij huis in hun vertrouwde omgeving krijgen en kunnen anderzijds terecht in az groeninge voor hoogtechnologische en/of complexe zorg, met voor- en nazorg in Sint-Jozefskliniek Izegem. De bundeling van krachten situeert zich niet alleen op medisch vlak maar ook op vlak van ICT, aankoop, logistiek … Ook inzake het kwaliteitsbeleid bij het uittekenen van veilige zorg worden de daartoe gehanteerde procedures op elkaar afgestemd. Beide ziekenhuizen vinden verdere goede afspraken met de diverse ziekenhuizen uit de regio belangrijk. Beide ziekenhuizen zullen hieraan gezamenlijk meewerken.

Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Maria Middelares Gent, Jan Yperman Ieper, AZ Delta, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, CHM Mouscron, Centre Hospitalier de Wallonie picarde Doornik, PZ H. Familie Kortrijk

az groeninge werkt op oncologisch vlak nauw samen met Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Maria Middelares Gent, Jan Yperman Ieper en Centre Hospitalier de Wallonie picarde Doornik.

Zo kunnen kankerpatiënten, die in één van deze ziekenhuizen behandeld worden en radiotherapie behoeven, naar de dienst radiotherapie van az groeninge verwezen worden. Wanneer de sessie radiotherapie ten einde is, worden ze terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis voor verdere behandeling.

Naast verwijzing van patiënten is ook ruimte voor artsenmobiliteit. Zo nemen de radiotherapeuten van az groeninge deel aan de verschillende wekelijkse multidisciplinaire consultaties in de samenwerkende ziekenhuizen.

In az groeninge staat een PET, onderzoeken op dat toestel geven sommige tumoren en uitzaaiingen aan. De uitbating van deze PET gebeurt in associatief verband met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Delta.

Patiënten met hartproblemen kunnen voor het volledige aanbod inzake hartzorg terecht bij de erkende cardiologische associatie tussen az groeninge, AZ Maria Middelares Gent en AZ Damiaan. 26 topartsen werken intensief samen aan hoogkwalitatieve zorg: ze gebruiken in hun drie hartcentra gezamenlijk hetzelfde cardiologisch kwaliteitshandboek en volgen gemeenschappelijke behandelingsprotocollen. Samen legden ze ook dezelfde richtlijnen voor diagnose en therapie vast. Op die manier wordt de zorg maximaal gestroomlijnd.

Patiënten kunnen in az groeninge terecht voor alle hartzorg (katheterisatie, coronarografie, stenting, elektrofysiologisch onderzoek, hartfalenkliniek …) met uitzondering van de hartchirurgie. Hartchirurgen van AZ Maria Middelares Gent houden in Kortrijk pré- en postoperatieve consultaties waardoor de patiënt alleen voor de feitelijke ingreep in AZ Maria Middelares Gent opgenomen wordt. Elke operatie wordt nauwgezet besproken door het Kortrijks-Gentse medische hartteam.

Koppels met vruchtbaarheidsproblemen kunnen voor hun behandeling terecht bij de gynaecologen van CHM Mouscron in az groeninge. De nazorg gebeurt in CHM Mouscron.

Binnen het Centrum Medisch Begeleide Voortplanting West-Vlaanderen, dat gezamenlijk uitgebaat wordt door az groeninge, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas Brugge, bestaan er eveneens samenwerkingsafspraken voor de behandeling van koppels met problemen van vruchtbaarheid. In az groeninge worden de eicellen opgepikt en het sperma afgenomen. De fase van het laboratorium en de inplanting van de embryo’s gebeuren in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Voor de verdere opvolging kunnen de koppels in az groeninge terecht.

Te vroeg geboren baby’s, wiens leven in gevaar is en die gedurende langere tijd intensieve en hooggespecialiseerde medische verzorging behoeven, worden bij voorkeur voor behandeling verwezen naar de dienst neonatologie van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Bij verbetering van hun medische toestand kunnen deze pasgeborenen verder bij ons gehospitaliseerd worden.

Voor de doelgroep van psychiatrische patiënten werken we samen met het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie Kortrijk. Zo nemen de psychiaters van az groeninge samen met de psychiaters van het PZ H. Familie Kortrijk de wachtdienst voor deze patiënten waar. Ook met andere partners uit de geestelijke gezondheidszorg, zoals Psychiatrisch Centrum Menen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie Kortrijk en Kompas, bestaan er afspraken om de zorg voor psychiatrische patiënten te coördineren. Samen met deze partners, partners uit de welzijnssector en patiëntenverenigingen bouwt az groeninge mee aan een netwerk voor psychiatrische patiënten in de regio.

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Ons lidmaatschap van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven vormt een kwaliteitslabel en stelt az groeninge in staat opleidingen via video-conferentie te organiseren en onze banden met deze universitaire instelling en verwante hogescholen aan te halen, wat zorgt voor een toetsing en verrijking tussen praktijk en theorie.

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband van Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.

Door deze samenwerking volgen jaarlijks enkele tientallen geneesheren in tal van medische disciplines binnen az groeninge hun opleiding. Meer info: https://www.vznkul.be/

UZ Gent

Ook vanuit UZ Gent hebben verschillende medische disciplines van az groeninge geneesheren in opleiding. Het gaat om een 20-tal geneesheer-specialisten in opleiding per jaar.

KULAK (Katholieke Universiteit Leuven campus Kortrijk)

Sinds de hervorming van de opleiding voor artsen werken KULAK en az groeninge samen om de studenten geneeskunde klinisch onderwijs te laten volgen in het ziekenhuis. Ook op het vlak van wetenschappelijk onderzoek hebben beide instellingen een steeds bredere samenwerking, die regelmatig tot internationale publicaties leidt. Jaarlijks wordt een gezamenlijk symposium georganiseerd rond fundamenteel onderzoek en de klinische toepassingen ervan.

Samenwerking met eerstelijnspartners

Woon- en zorgcentra

Sinds 2006 kreeg de samenwerking met woon- en zorgcentra vorm via een raamovereenkomst waarin drie accenten werden gelegd, namelijk naadloze zorgcommunicatie, vorming & opleiding, en projectsamenwerking. In totaal ondertekenden 34 centra een overeenkomst op het vlak van geriatrische zorg, palliatieve zorg en/of psychogeriatrische zorg. Periodieke evaluatiemomenten garanderen de voortgang en tastbare resultaten.

Twee maal per jaar overleggen onze geriaters met de coördinerende en raadgevende artsen van de woonzorgcentra (WZC) uit de regio:

  • er worden over het medicatievoorschrift afspraken gemaakt die de continuïteit van zorg garandeert bij het ontslag van de bejaarde patiënt uit az groeninge naar diens thuissituatie;
  • het geneesmiddelenformularium, van waaruit de huisartsen medicatie in de WZC voorschrijven, wordt er opgemaakt na raadpleging van de betrokken medische disciplines van az groeninge;
  • nieuwe zorgprojecten worden er afgetoetst en op elkaar afgestemd.

Huisartsen

Via samenwerking met huisartsenverenigingen kunnen wij de patiënt ook transmuraal een gecoördineerde zorgverlening aanbieden. De uitwerking van concrete samenwerkingsprojecten verloopt hoofdzakelijk met de lokale Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen (http://www.hzw.be/). Vanzelfsprekend kunnen ook huisartsen van buiten deze regio gebruik maken van onze samenwerkingsprojecten.

Dankzij een aantal telematicaprojecten kunnen huisartsen via een beveiligd extranet in real time een overzicht opvragen van hun gehospitaliseerde patiënten. Ook kunnen wij via XML-boodschappen gegevens invoeren in het elektronisch dossier van de huisarts, zonder enige manuele tussenkomst door de huisarts. Een ander project focust op een vlotte en overzichtelijke communicatie bij het opname- en ontslagbeleid.

We kunnen ook een stap verder gaan en de huisarts toegang geven tot het volledig elektronisch patiëntendossier waarin alle informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt nauwgezet wordt bijgehouden. De huisarts of verwijzende arts kan alleen van deze toegang tot het persoonlijke dossier gebruik maken indien de patiënt daartoe voorafgaandelijk zijn schriftelijke toestemming gaf.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt rond innoverende technologie zoals het opvolgen van bloeddruk op afstand.

Thuisverpleging

Er wordt zeer intensief samengewerkt met thuisverpleegkundigen. Op deze manier willen we de continuïteit van de zorg ook thuis kunnen waarborgen.

Daarnaast zetten we ook in op opleiding van de thuisverpleegkundigen zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste technieken.

Eerstelijns- en geriatrisch platform

2 keer per jaar wordt er tijdens het eerstelijns- en geriatrisch platform informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt over verschillende domeinen. We trachten zo het expertiseniveau in de regio te verhogen en best practices uit te wisselen. Ook de samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Naast deze bijeenkomsten wordt ook ingezet op het versterken van de netwerken in de regio.