Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Je rechten


De ziekenhuismedewerkers hebben respect voor je rechten als patiënt, namelijk:

  • recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en recht keuzes te maken over de aard en de omvang van de zorg die de patiënt al dan niet wenst te krijgen (meer info)
  • recht op vrije keuze van zorgverstrekker (meer info)
  • recht om geïnformeerd te worden over je gezondheidstoestand en de evolutie ervan (meer info)
  • recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de zorgverstrekker. Voor een geplande heelkundige ingreep, een onderzoek of procedure onder algemene verdoving/sedatie, radiotherapie, dialyse, chemotherapie, het toedienen van bloed(derivaten), radiologische procedures met punctie of behandeling in de pijnkliniek moet je als patiënt of vertegenwoordiger vooraf minstens mondeling toestemmen met de ingreep. Je wordt hiervoor vooraf geïnformeerd door de behandelende arts. Indien gewenst kan je ook een afdruk vragen van je toestemmingsverklaring. Weiger je zorg of een behandeling dan zal de zorgverstrekker je zo goed mogelijk proberen in te lichten over de gevolgen hiervan.(meer info
  • recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (meer info
  • recht op bescherming van je privacy (meer info)
  • recht op pijnbehandeling (meer info)
  • recht op klachtenbemiddeling (meer info)
  • recht op bijstand en vertegenwoordiging (meer info

Wens je bijkomende informatie te ontvangen over uw patiëntenrechten, dan kan je steeds terecht bij de ombudsdienst.

Bekijk ook de filmpjes van de FOD Volksgezondheid over de patiëntenrechten.